Īsumā

Iļģi ir atrodami arī Facebook

Iļģi dzīvo arī Draugiem.lv

Klausies mūs iTunes

Mūsu mūzika ir pieejama arī Amazon

 

Latvijas folk radio

Diždancis

Melodija: Liepājas Vecpilsmuižā, arī Alsungā (E.Melngailis «Latviešu dancis», 1949.g.)
Dejas sākotnējais apraksts: Apr. Kuldīgas Alsungā (Tautas mūzikas centra materiāli)

Danču vakaros mēdz iet kā pirmo deju. Dejotāji sastājas kolonnā, pāris aiz pāra. Meita stāv puisim pie labā sāna, puiša labā roka sadota ar meitas kreiso. Rokas paceltas priekšā, nedaudz ieliecot tās elkoņos. Deju uzsāk, kad sastājušies vismaz 4 dejotāju pāri, pārējie var brīvi pievienoties dejas laikā. Pirmais pāris ir danča vedējs. Tiem jābūt pieredzējušiem dejotājiem un labi jāpārzina šo deju – viņi iziet danča zīmējumu, pārējie seko.

Deja sastāv no daudzām daļām, atkarībā no situācijas, telpas lieluma, dalībnieku skaita un vedēju prasmes.

Dejas sākumā gājiena solī izstaigā (iedanco) deju laukumu - apiet apkārt pa dejas ceļu, izstaigā krusteniski - šķērso pa diagonāli, tad šķērsām pa otru diagonāli, utt.

Kad vieta izstaigāta, taisnā kolonnā nonāk pret vietu, kur notiks pāru dalīšanās, parasti pret muzikantiem vai pret skatītājiem. Tālāk meitas iet pa labi, puiši pa kreisi. Izmetuši loku, partneri satiekas, vispirms pirmie – sadod rokas un turpina gājienu, tad nākamie, līdz visi. Nonākot līdz dalīšanās vietai dalās jau pa pāriem, pirmais pāris pa kreisi, otrais pa labi utt.

Satiekoties, pāru blakus dejojošie sadod rokas un tālāk dodas pa četri. Tālāk dalās četrinieki, sanākot kopā pa astoņi. Dalīšanās un kopā sanākšanas reižu skaits atkarīgs no telpas lieluma un dejotāju skaita. Sanākot kopā pēdējo reizi, aiziet līdz dalīšanas vietai. Pirmā pāra puisis, kurš stāv kreisajā pusē, teciņus solī ved savu virteni pa labi secīgi apkārt pārējām. Pirmās virknes labā spārna meita, iedama garām otras virknes kreisā spārna puisim, sadodas ar to brīvās rokās; otra virkne tiek piesaistīta pirmajai virknei u.t.t., līdz visas virknes ir saslēgušās kopējā virknē. Tālāk kādu laiku deja turpinās kā līkumu deja, izdejojot dažādus līkločus, „satinoties kamolā” utt, beigās izveidojot apli. Īsākajā variantā ar šo deja beidzas. Garākajā variantā var turpināt izdejojot dažādas figūras, piemēram, sastājoties gatvē un izdejot «aušanu», žīgāšanu u.t.t.

Līdzīgi pašlaik tradicionālo deju sarīkojumos mēdz iet arī Apaļo mēnesi.

Pankūkas (Granskvērs)

Šis ir viens no pirmajiem lietuviešu dančiem, ko 20. gs. 80. gadu beigās sāka dejot Latvijas etnogrāfisko deju pasākumos un kas kļuva ļoti populārs. Viena no versijām par šīs dejas izcelsmi: šo deju uz Lietuvu no Latīņamerikas 80. gadu vidū atvedusi kāda deju grupa. Pēc citas versijas, ap 1978.g. lietuviešu studentiem to iemācīja ciemos atbraukusī čehu studentu kantrī stila deju grupa. Līdzīgi dejas varianti gan mūzikā, gan izpildījumā sastopami daudzviet Eiropā.

Partneri nostājas blakus viens otram, meita puisim labajā pusē. Puiša labā un meitas kreisā roka sadotas. Partneri pagriezušies ar skatu pa dejas ceļu.

I daļa

1.- 2.taktī Dejo 2 vieglās polkas* soļus (šūpojošus trīssoļus) uz priekšu, nedaudz tos akcentējot ar piesitieniem un kājas atmetienu katra trīssoļa pirmajā solītī.

3.- 4.t. Četri skrējiena soļi uz priekšu, apgriešanās pretējā virzienā.

5.- 8.t. Atkārto 1.- 4.t. darbības, tikai pretējā virzienā - mainot roku satvērienu. Beigās partneri atgriežas sākuma vietās.

9.-16.t. Atkārto 1.- 8.t. darbību.

II daļa

1.t. Partneri izpilda vienu sānisku divsoļu polkas soli (puisis ar labo, meita ar kreiso kāju) - partneriem ar pleciem saskaroties kopā, sadotās rokas saliecas elkoņos.

2.t. Tāpat dejo otru divsoļu polkas soli ar otrām kājām, tikai virzienā vienam prom no otra, sadotās rokas izstiepjas.

3.- 4.t. Ar 3 skrējiena soļiem - trešajā solī izpildot palēcienu, meita pārskrien puisim pie otras rokas, apgriežoties veselu griezienu pa kreisi riņķī. Puisis tai piepalīdz, paraujot to aiz sadotās rokas. Beigās sadod otras rokas.

8.t. Atkārto 1.- 4.t. darbības, tikai tagad partneri atrodas otrajās pusēs, tādēļ kustību šoreiz jāsāk ar otrām kājām - puisim ar kreiso, bet meitai ar labo, un meitai jāpārskrien atpakaļ - puisim pie labās rokas.

9.-16.t. Atkārto 1.-8.t. darbības.

* vieglā polka – dejo 2/4 taktsmērā šūpojošus trīssoļus – takts pirmajā pusē izpildot divus solīšus, bet otrajā vienu, ar iesēdienu īpaši akcentējot katru trīssoļa pirmo solīti.

Dirižablis

Lokalizējies lietuviešu dejas variants
(līdzīgs variants sastopams arī Latvijā – Preiļu Upmalas pag. (F)

Partneri nostājas valša satvērienā.

I daļa

1.- 2.taktī partneri izpilda 2 pieliciena soļus sānis (4 sānsoļus) - pa kreisi (skatoties no puiša puses). Ceturto izpildot kā piesitienu.

3.- 4.t. Atkārto 1.-2.t. darbības pretējā virzienā - pa labi (skatoties no puiša puses).

5.t. Sānsolis ar piesitienu pa kreisi (skatoties no puiša puses).

6.t. Sānsolis ar piesitiens pa labi (skatoties no puiša puses).

7.- 8.t. Ar četriem gājiena soļiem partneri 2 reizes strauji apgriežas riņķī.

9.-16.t. Atkārto 1.- 8.t. darbības.

II daļa

Aptvērienu atlaižot un pussoli atkāpjoties nostājas ar skatu viens pretim otram.

1.t.- 2.t. Abi divreiz sasit katrs savas plaukstas - sev priekšā vai labajā un kreisajā pusē.

3.- 4.t. Partneri, ar četriem gājiena soļiem pa labi apgriežoties 2 reizes ap sevi riņķī, izmainās vietām, dodot ceļu pa labi.

5.-8.t. Atkārto 1.- 4.t. darbības.

9.-16.t. Atkārto 1.- 8.tdarbības.

17.- 18.t. Ar 3 soļiem partneri sanāk kopā, lai sāktu deju no sākumā.

Barabolja

Deju Tradicionālo deju nometnē ierādīja Zinta Pone un Stefans.

Dejotāji, stāvot viens otram blakus, sadod labās rokas aizmugurē, turot tās virs meitas labā pleca un kreisās rokas, turot tās priekšā puiša kreisajam plecam.

I daļa

Ar astoņiem vieglās polkas soļiem dejo uz priekšu, pamīšus nedaudz palecot uz labo un kreiso pusi, virzoties pa dejas ceļu. Sāk ar labajām kājām.

II daļa

Turpinot virzīties uz priekšu tajā pašā solī, partneri atlaiž kreisās rokas, meita dejojot puisim priekšā 4x pa labi izgriežas zem puiša labās rokas.(2 taktīs viens grieziens) Otrajai daļai beidzoties, partneri pagriežas viens pret otru un atlaiž rokas.

III daļa

Partneri sasit rokas pret kājām priekšpusē, roku līmenī - īpaši nepieliecoties, tad vienreiz sasit savas plaukstas un divreiz abas plaukstas ar partneri.

Atkārto trīs reizes.

Ceturtajā reizē partneri sasit labās rokas, kreisās rokas un ātrākā ritmā 3x savas plaukstas. (variants: sasit rokas pret kājām priekšpusē, tad ar partneri labās rokas, kreisās un 3x abas).

Subota

Dejas apraksts uzrakstīts puiša tūrei, meitām tas pats spoguļattēlā.

Partneri nostājas valša satvērienā dejas ceļa virzienā.

I daļa

1 - 2. takts. Sāk ar ārējo kāju (puisim kreisā, meitai labā) veicot maiņu trīssoli (šūpojošs trīssolis uz vietas, izliekot vienu kāju uz priekšu, tad liekot uzsvaru uz otru, tad atkal uz pirmo kāju), tad ejot ar labo kāju otru maiņu trīssoli.

3 - 4. t. Ar kreiso kāju sāk iet četrus gājiena soļus un izgriežas uz otru pusi.

5 - 8.t. Atkārto 1- 4.t. ejot pret dejas ceļu.

9 - 16.t. Atkārto 1- 8.t. Atpakaļ atnākot pēdējās takts laikā puisis atlaiž meitas kreiso roku un partneri pagriežas viens pret otru.

II daļa a

1 - 2.t. Partneri iet trīssoli sāniski dejas ceļa virzienā, tad atpakaļ.

3 - 4.t. Puisis izgriež meitu zem rokas, ejot maziem soļiem uz priekšu pa dejas ceļu.

5 - 8.t. Atkārto 1 - 4.t.

II daļa b

9-10.t. Atkārto 1 - 4.t., atpakaļ ejot satveroties valša satvērienā.

11 - 12.t. Pāris, griežoties trīssolī, apdejo vienu pilnu apgriezienu dejas ceļa virzienā.

13 - 14.t. Dejo divus soļus ieslīpi uz apļa vidu un priekšu vienlaicīgi, tad 2 soļus tāpat uz āru.

15 - 16.t. Pāris, griežoties trīssolī, apdejo vienu pilnu apgriezienu dejas ceļa virzienā.

Žemaituks

Dejotāji, stāvot viens otram blakus, sadod labās rokas aizmugurē, turot tās virs meitas labā pleca un kreisās rokas, turot tās priekšā puiša kreisajam plecam.

I daļa

1-2.taktī dejotāji izliek ārējo kāju (puisim kreisā, meitai labā) uz priekšu, tad sānis. (variants: uz priekšu un klāt)

2-4.t. ar trīs soļiem, meitai mainoties pa priekšu puisim, dejotāji samainās vietām.

4-8.t. atkārto 1-4.t. un atgriežas sākumpozīcijā.

9-10.t. Sākot ar ārējo kāju iet trīs soļus atpakaļ, uz trešā soļa viegli palecoties (variants; iešūpojoties), tad palecoties uz otras kājas, tad atkal uz pirmās.

11-12.t. Partneri atlaiž kreisās rokas, un ejot maziem soļiem dejas ceļa virzienā, meita izgriežas zem puiša labās rokas.

Parasti sākumā kādu laiku dejo ar savu partneri, līdz kāds muzikants vai dejotājs iesaucas: «ar nākamo tūri meitas uz priekšu», tad 11-12 takts laikā meita, griežoties pa dejas ceļu, piedejo pie nākamā puiša.

(Variants: reizēm dejo arī nemainot partnerus)

Ģežablis

Teicis Jānis Lipše no Kokneses, pierakstījusi Sniedze Grīnberga. (TMC)

I daļa

Meita stāv blakus puisim pie labā sāna. Puisis, apņemdams meitu ar labo roku ap vidu, sadevies ar to labajās rokās - tās ieliktas meitas labajos sānos. Kreisās - sadotas un izstieptas priekšā. Pāris dejo ar 4 vieglās polkas soļiem (šūpojoši trīssoļi) un 4 gājiena soļiem uz priekšu pa apli. Ar nākamajiem 4 gājiena soļiem puisis apved meitu ap sevi riņķī, vedot to pretī saulei. Darbības atkārto vēlreiz. Pirmo daļu beidzot partneri nostājas viens pret otru un sadodas rokās.

II daļa

Ar 1 vieglās polkas soli (šūpojošu trīssoli) partneri saiet kopā, sagriežot labos plecus vienu pret otru tā, lai atrastos gandrīz viens otram blakus. Sadotās rokas tiek saliektas elkoņos. Ar otru vieglās polkas soli partneri atkāpjas viens no otra, sadotās rokas tiek iztaisnotas. Tāpat sadotās rokās partneri ar 4 gājiena soļiem apiet viens otram apkārt riņķī, ejot pa labi (4. soli izpilda ar nelielu piesitienu, pēc tam palēnināti turpinot kustību tā, lai tai neapstājoties, nākamo kustību varētu iesākt ar to pašu kāju). Minētās kustības izpilda vēlreiz, tikai šoreiz tiek sagriezti kopā kreisie pleci un sadotās rokās iet pa kreisi. Mūzikai atkārtojoties, atkārto otrās daļas darbības.

Ābelīte

Partneri nostājas viens otram pretī un sadodas rokās. Dejo brīvi pa dejas laukumu.

I daļa

1. taktī iet divus soļus (puisis sāk ar kreiso kāju, ejot uz priekšu, meita ar labo - atpakaļ), tad trīs reizes viegli piesit kājas kā vieglajā polkā.

2.t Iet trīs soļus uz pretējo pusi, (sākot ar otru kāju) ceturtajā solī pieliekot kāju klāt.

3.t. Iet divus soļus uz sāniem (puisis sāk ar kreiso kāju, meita ar labo), trīs reizes viegli piesitot kājas.

4.t. 2.t Iet trīs soļus uz pretējo pusi, (sākot ar otru kāju) ceturtajā solī pieliekot kāju klāt.

II daļa

Dejo astoņas vieglās polkas pa dejas ceļu.

Apaļdancis

Neierobežots dejotāju skaits nostājas aplī ar skatu uz vidu. Viens dejotājs sāk dejot, pārējie stāv. Pirmais palēciena solī sākot dejot uz kreiso pusi un apdejo ap katru no aplī stāvošajiem. Tas, ap kuru apdejots, sāk dejot palēciena soli uz vietas - svārstoties no vienas kājas uz otru — tā, lai palēciens sakristu ar to pašu kāju kā pirmajam. Kad visi ir apdejoti un «vienā kājā» dejo uz vietas, pir¬mais dejotājs atgriežas savā vietā un visi sadodas rokās. Pirmais uzsauc «Aiziet!» un visi uzsāk dejot pa apli ar palēciena soli pulksteņa rādītāja virzienā. Dejo tik ilgi, līdz pirmais nosauc kāda cita dejotāja vārdu. Tad aplis apstājas un nosauktais dejotājs sāk deju no sākuma. Ja dejotāju aplī ir daudz, tad var apdejot vairākus dejotājus uzreiz.